Awaria wodociągu w miejscowości Helenów I

Informujemy, iż w związku z awarią wodociągu w miejscowości Helenów I,

która wystąpiła w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych

- nastąpiła przerwa w dostawie wody.

O godzinie 21:00 pracownicy zaprzestali podjętych działań.

Naprawa będzie kontynuowana jutro w godzinach porannych.

Przepraszamy za utrudnienia!

VI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora

   W minioną sobotę 16 listopada 2019 roku Nasi Seniorzy z Zespołu Melodia wraz z Wójtem Gminy Barbarą Stępniak reprezentowali Gminę Szczawin Kościelny w VI Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora, odbywającego się w Żychlińskim Domu Kultury.
   Zespół Melodia działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym, przy akompaniamencie kapeli Nas Troje, zaśpiewał trzy piosenki: „Karczemka”, „Zabrałaś serce moje” oraz „ Oj za stodołą”. Przegląd organizowany jest corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem zespołów śpiewaczych. W tym roku było około 400 uczestników.

Spotkanie z psychologiem

WIELKI FINAŁ WIEDZY O KONSTYTUCJI POŁĄCZONY Z POWIATOWYM ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI

 

   Na terenie Powiatu Gostynińskiego odbył się II Gostyniński Turniej Historyczny pod hasłem „Konstytucja przede wszystkim”. Celem Turnieju było rozpowszechnianie wiedzy o polskich konstytucjach, ich zapisach, postanowieniach oraz prawie konstytucyjnym. Turniej zorganizowano z okazji 100-lecia polskiego konstytucjonalizmu i nadano mu rangę turnieju powiatowego. Został on poprzedzony eliminacjami szkolnymi, które przeprowadzono w październiku, natomiast ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku (piątek) w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie podczas Wielkiego Finału Wiedzy O Konstytucji. Do testu przystąpiło około 50 uczestników.

   W uroczystym podsumowaniu udział wzięli: Premier Waldemar Pawlak, Ówczesny Marszałek Sejmu Józef Zych, Marszałek Adam Struzik, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Maria Wróblewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk. Gminę Szczawin Kościelny reprezentowała Wójt Gminy Pani Barbara Stępniak.

   W Akademii również udział wziął Mieszkaniec Naszej Gminy, jednocześnie uczeń Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie Adam Kulaziński – wyśpiewał utwory „Żeby Polska była Polską” z rep. Jana Pietrzaka i „Dokąd Idziesz Polsko” z rep. Ich Troje.

INFORMACJA PNPP

Tygodniowa prognoza pogody dla Mazowsza

ADOPTUJ!

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI -TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 18.11.2019 (Poniedziałek)

Targi sadownictwa i warzywnictwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

Załączone pliki:

  1. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny
  2. Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.10.2019 r., wraz z załącznikami

Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 29 listopada

 

   Do 29 listopada 2019 r., czyli o kolejne dwa tygodnie, został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

   Pierwotnie nabór wniosków przez ARiMR miał trwać do 31 października. Następnie został przedłużony do 15 listopada. Teraz, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy otrzymali kolejne dwa tygodnie, do 29 listopada, na złożenie w biurach powiatowych Agencji wniosków o pomoc suszową.

   Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki

   Dnia 12 listopada 2019 roku odbył się uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki. W spotkaniu uczestniczyli: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani Marlena Mazurska, Starosta Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Pani Maria Wróblewska, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, Radni – Pani Beata Rojewska i Pan Artur Dzięcielewski, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Pan Paweł Warabieda, Wykonawcy Firma PRD – Prezes Zarządu Pan Piotr Andrzejewski i Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Michalak oraz inne osoby.

   Zadanie nazywało się ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431W – powadzone były na odcinku 2475m w km 6+512÷ 8+987

W zakres zamówienia wchodziły: roboty rozbiórkowe części istniejących chodników – wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod poszerzenia jezdni do 6m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, szer. 6,10 m, wykonanie warstwy ścieralnej szer. 6,0 m z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie chodników, wykonanie 4 zatok autobusowych wraz z peronami, wykonanie remontu przepustów, wykonanie zjazdów z drogi powiatowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

   Łączny koszt zadania wynosił 3 218 630,27zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 609 315,00.

 

MIKOŁAJKI 2019

Wójt Gminy Szczawin Kościelny oraz Dyrektor GOK serdecznie zapraszają do udziału w MIKOŁAJKACH.

 

Święto Niepodległości


   W poniedziałek 11 listopada br. obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Święto to kojarzy się z odzyskaniem wolności i pamięcią o tych, którzy o nią walczyli. 

   W tym roku Biuro Programu „Niepodległa” zainicjowało akcję "Niepodległa do hymnu".

   Dziś o godzinie 11:30 w Szkołach Podstawowych Gminy Szczawin Kościelny odbyło się uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego z udziałem przedstawicieli władz, nauczycieli, mieszkańców i uczniów. 

Zachęcamy mieszkańców do dekorowania swoich posesji flagami państwowymi.

Informacja w sprawie SUW Suserz

Szanowni Mieszkańcy,

   W związku z pojawieniem się zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody ze w Stacji Uzdatniania Wody w Suserzu, Wójt Gminy w Szczawinie Kościelnym uprzejmie informuje, iż w obecnej chwili stacja została wyłączona i przeprowadzana jest dezynfekcja.

   Informujemy, że sieć wodociągowa gminy zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody
w Szczawinie Kościelnym.

   Mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia wody, za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy Szczawin Kościelny

Zbigniew Filipiak 

Załączone pliki:

  1. Komunikat

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych wyznaczone przez  firmę EKO-MAZ Sp. z o.o.

w okresie 20.09.2019 r. - 31.12.2019 r.

   Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, leków, chemikali, baterii, akumulatorów, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zawierających gruzu - zostanie wyznaczony po zebraniu wniosków od mieszkańców.

Załączone pliki:

  1. Harmonogram - nieruchomości niezamieszkałe
  2. Harmonogram - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
  3. Harmonogram - zabudowa wielorodzinna
  4. wniosek wielkiegabaryty

WAŻNE DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Jesienne terminy stosowania nawozów naturalnych

 

Szanowni Rolnicy, do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia nawozów z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, a następnie przyorania jednak nie później niż do końca listopada.

PODZIĘKOWANIA

 

Szanowni Mieszkańcy,

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym pragnie poinformować, że dnia 30.10.2019 r. został pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP w Szczawinie Kościelnym”. Szczególne podziękowania składamy Pani Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbarze Stępniak i Radzie Gminy Szczawin Kościelny za pomoc w realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie wystarczającej ilości środków finansowych.

Dzięki tej inwestycji niewątpliwie zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i ochrona przeciwpożarowa gminy będzie na wyższym poziomie.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty