Zaproszenie do składania ofert na usługi Integracji Społecznej - organizacja wizyty studyjnej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Szczawin Kościelny uzyskała dotację w wysokości 316575,28 PLN, część tej dotacji jest przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.    ZAMAWIAJĄCY
Gmina Szczawin Kościelny, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
o    usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
o    usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.    SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w w Urzędzie Gminy w  Szczawinie Kościelnym p. nr 1.dnia 10.09.2010 o godzinie  10.00
3.    PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Organizacja jednodniowej wizyty studyjnej w dn. 20- 25 września 2010 r. dla max. 40 osób mieszkańców gminy Szczawin Kościelny aktywnych społecznie oraz pracowników samorządowych, której celem będzie:
- poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich
- aktywizacja mieszkańców, pobudzenie mieszkańców do działania w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych i wiosek tematycznych.
- wspieranie prospołecznych inicjatyw w środowiskach lokalnych.
Wizyta studyjna ma służyć jako przykład dobrych praktyk w zakresie tworzenia  i działalności wiosek tematycznych na terenie gminy Szczawin Kościelny.

Wymagania Zamawiającego:
- Objęcie jednodniową wizytą studyjną max. 40 osób z gminy Szczawin Kościelny
- Zapewnienie całodziennego wyżywienia i transportu –autokar
- Zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników na czas wyjazdu,
- Zapewnienie zgodnego z celami wizyty programu, w tym organizacja spotkań z  liderami społeczności gminnej, przedstawicielami NGO, wizyta w wiosce tematycznej.
- Przygotowanie sprawozdania do gminy w ciągu 5 dni po wykonaniu usługi.
- Zapewnienie merytorycznego koordynatora wyjazdu.

Termin wykonania zamówienia: 20-25 września 2010 rok
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 11700 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: jedna wizyta studyjna

5.    UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
•    Organizacje pozarządowe (NGOs)
•    Organizacje kościelne
•    Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
•    Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
•    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
•    przedstawienie spójnego programu wizyty
•    zapewnienie odpowiedniej bazy transportowej

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:
- Ofertę techniczno – finansową,
- plan wyjazdu

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.    PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)    Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny p. nr 1 w terminie do 16.09.2010 do godz 15.00
b)    Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)    Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług:” Organizacja wizyty studyjnej”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.    Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.    Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.    Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.    Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.    Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 dnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.    Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.    Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Ewa Chodorowską, koordynatorem programu integracji społecznej p. nr 1, tel 024 235 13 72.

9.    ZAŁĄCZNIKI
1.    Formularz Oferty
2.    Wzór Umowy
3.    Wzór Sprawozdania
Szczawin Kościelny 07.09.2010

Załączone pliki:

  1. Kwestionariusz niezależności
  2. Wzór oferty techniczno -finansowej
  3. Wzór sprawozdania
  4. Wzór umowy


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36