O projekcie Decydujmy RazemGmina Szczawin Kościelny  jest wśród 79 samorządów z całej Polski , które przystąpiły do realizacji projektu „Decydujmy razem”- największej dotychczas inicjatywy w Polsce poświęconej partycypacji społecznej!

 

Projekt rozpoczął się w 2010 roku i potrwa 4 lata. Głównym jego celem jest przygotowanie administracji samorządowej do partycypacyjnej współpracy z mieszkańcami.

W ramach projektu przedstawiciele samorządów lokalnych, animatorzy partycypacji społecznej wraz z lokalną społecznością będą współpracować przy planowaniu i realizacji działań w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Pracownicy gmin i powiatów z terenu całej Polski będą uczestniczyć w cyklu zajęć edukacyjnych, oraz otrzymają wsparcie doradcze podczas spotkań grup roboczych.

Gmina Szczawin Kościelny jest jedynym samorządem z terenu powiatu gostynińskiego wdrażającym mechanizmy partycypacji społecznej. Wspólnie z gminą Łąck, Bielsk, Słupno, miastem i gminą Wyszogród oraz powiatem płockim  reprezentują Mazowsze płockie ( zwane też regionem płocko-sierpeckim).  Obok samorządów wdrażających mechanizmy partycypacji są tez samorządy obserwatorzy tj. Miasto Płock i powiat gostyniński.

W gminie Szczawin Kościelnym animatorem partycypacji społecznej jest Ewa Chodorowska- pracownik  Urzędu Gminy.

Został również wybrany zespół roboczy, który będzie wspólnie z animatorem wdrażał mechanizm partycypacji społecznej w gminie.

Członkowie Zespołu d/s wdrażania partycypacji społecznej w gminie Szczawin Kościelny

Barbara Stępniak- Rada Gminy Szczawin Kościelny

Urszula Koniarek - Szkoła Podstawowa w Trębkach

Grażyna Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym

Ewa Świderska - Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Maria Bogusz - Urząd Gminy Szczawin Kościelny

Gmina Szczawin swoje działania partycypacyjne skupi wokół integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ta grupa społeczna to żywy potencjał gminy.  Zapewniając im możliwości rozwijania siebie, własnych zainteresowań i pasji inwestujemy w przyszły rozwój naszej gminy.

Partycypacja społeczna, która jest przedmiotem działania w ramach projektu „Decydujmy razem” polega na świadomym oraz aktywnym udziale obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich powiatu, gminy, dzielnicy. Partycypacyjny model współpracy zwiększa zaangażowanie społeczne i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze działania samorządów, pozwalające zaspokoić lokalne potrzeby. Z kolei mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe, mogąc uczestniczyć w planowaniu działań swojej gminy czy powiatu, zyskują poczucie kontroli nad tym, co dzieje się w ich regionie, mogą lepiej poznać i ocenić aktywność wybranych przez siebie reprezentantów.

Rezultatem projektu ma być wypracowanie skutecznej praktyki współdziałania organów samorządowych z mieszkańcami, również przy planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć. Zbudowane zostaną podstawy autentycznego dialogu z mieszkańcami w określaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań. Mieszkańcy poczują się współodpowiedzialni za podejmowane decyzje, a władze wzmocnią swój demokratyczny wizerunek.

”Decydujmy razem” to systemowy projekt realizowany przez siedmiu partnerów: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie CAL, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Fundusz Współpracy. Wszystkie organizacje mają wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz samorządu i społeczności lokalnych.  Projekt  „Decydujmy razem  – wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych” to część Działania 5.3 – „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.