O Programie Integracji Społecznej



Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich:
  • co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zintegruje swoje systemy informatyczne, unowocześni sprzęt i uzyska narzędzia do usprawnienia swojej administracji.
7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich to jednak nie tylko pieniądze, ale i skuteczne narzędzia do rozwoju gminy. Samorządy gminne otrzymują wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do ich dyspozycji jest najlepszy możliwy know how – eksperci, szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysoko kwalifikowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracują z gminami. Gminy otrzymują też wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych.

Samorządy uczą się, jak skutecznie i trwale rozwiązywać problemy społeczne, jak efektywnie planować rozwój instytucjonalny, jak integrować społeczność. Nauczą się też, jak skutecznie pozyskiwać środki z Unii Europejskiej i wypracują wspólnie z konsultantami i ekspertami skuteczne po temu narzędzia. Sukces programu oznacza, iż Polska korzystać będzie z jego efektów długo po zakończeniu realizacji PPWOW.

Do programu zakwalifikowano 500 na 2,5 tys. polskich gmin. Wybrano te gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, peryferyjność położenia, liczba klientów pomocy społecznej, struktura demograficzna, niekorzystna struktura gospodarcza i mała aktywność społeczna.

W ramach Programu Integracji Społecznej  gminy otrzymają w sumie ok. 40 mln euro Wysokość finansowania realizacji projektów mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu będzie zależeć m.in. od skali problemów i liczby korzystających z pomocy społecznej. Średnio będzie to ok.  20 tys. EURO rocznie przez cały czas trwania Programu. Zanim jednak gmina otrzyma środki z Programu, musi opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych i na jej podstawie zaplanować konkretny projekt usług społecznych, na który otrzyma dofinansowanie. W ten sposób zostanie przygotowanych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup wykluczonych. Podkreślić należy, że program nie jest działaniem typowym dla pomocy społecznej, chodzi o integrację, a nie o działania ograniczające się do osób w trudnej sytuacji życiowej. Finansowane będą projekty skierowane do trzech grup beneficjentów: osób starszych, dzieci, rodzin.

Przewidywana jest ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi i zlecanie im wykonanie poszczególnych zadań. W każdym z 13 województw uczestniczących w PIS powołany zostanie Komitet Doradczy, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, posłowie, radni oraz osoby będące autorytetem w obszarze polityki społecznej i wykluczenia społecznego.

Pierwsze pieniądze dla gmin z PPWOW zostaną przekazane, gdy konsultanci regionalni zweryfikują gminne strategie pomocy społecznej oraz pomogą gminom w opracowaniu planów działania w zakresie PPWOW.

Część Programu skierowania do KRUS ma umożliwić nowocześniejsze i sprawniejsze zarządzanie ubezpieczeniami społecznymi rolników, prognozowanie dochodów rodzin rolniczych, bardziej dostosowaną do rosnących wymagań klientów obsługę itp. Ważnym elementem tej reformy jest informatyzacja KRUS m.in. zakup sprzętu komputerowego i zintegrowanie programów obsługi danych, co umożliwi szybsze i skuteczniejsze opracowywanie danych. Wdrożone zostaną również standardy automatyzacji, powstanie system archiwizowania danych itp.

Obydwa te komponenty PPWOW uzupełnia tzw. Komponent Świadomości Społecznej (kampania informacyjna), który wspomóc ma przygotowywanie lokalnych strategii integracji, sfinansować szkolenia, upowszechniać dobre praktyki i wspierać dialog partnerów społecznych.

Źródło: www.ppwow.gov.pl



Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36