GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019

Konsultacja projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

 

     

 

Komunikat w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wójt Gminy Szczawin Kościelny zaprasza do konsultacji projektu Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019 .

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Szczawin Kościelny, realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.11.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2018r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.:

- pocztą elektroniczną na adres email: bogusz110@op.pl

- osobiście - pok. nr 5. Urzędu Gminy Szczawin Kościelny

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy . 

 

 

Załączone pliki:

  1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019