Nowe stawki na paliwo rolnicze

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki na paliwo rolnicze.

Rolnik za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. 

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach

  • od 01 lutego do 28 lutego 2019 r. - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek
  • od 01 sierpnia do 02 września 2019 r. - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego

  1. 1,00 zł, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub

     współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków,

     według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego

  1. 1,00 zł, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych

     bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,

     w którym  został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w terminach:

- od 1 do 30 kwietnia dla wniosków złożonych w pierwszym terminie

- od 1 do 31 października dla wniosków złożonych w drugim terminie

 

Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.

Druki do pobrania:

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
  • Zestawienie faktur
  • Oświadczenie dotyczące formy prawnej

 

 

Załączone pliki:

  1. Oświadczenie
  2. Wniosek
  3. Zestawienie faktur