Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo,

 1. Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że na stronie internetowej pod adresem http://www.odpady.zgrp.pl/node/179 została zamieszczona informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.

Jednocześnie do dnia 15 stycznia 2019 r. do właścicieli nieruchomości zostanie przesłana pisemna informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obowiązującym w 2019 r. harmonogramem odpadów komunalnych zawierającym również instrukcję dotyczącą zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz kodami kreskowymi na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania (w przypadku zmiany Wykonawcy).

Ponadto, w przypadku zmiany Wykonawcy wymianie podlegają również pojemniki na zmieszane odpady komunalne/pozostałości z sortowania (link do komunikatu:  http://www.odpady.zgrp.pl/node/182; http://www.odpady.zgrp.pl/node/181; http://www.odpady.zgrp.pl/node/180).

2. Związek Gmin Regionu Płockiego informuje również, że na stronie internetowej pod adresem: http://www.odpady.zgrp.pl/node/183 zostały zamieszczone obowiązujące harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2019.

Jednocześnie z uwagi na krótki termin na sporządzenie ww. harmonogramów, uprzejmie informujemy, że terminy odbioru odpadów komunalnych od miesiąca lutego 2019 r. mogą ulec jeszcze modyfikacji. 

3. Związek Gmin Regionu Płockiego przedstawia w załączniku  harmonogram dyżurów pracowników ZGRP dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku.

4. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zawiadamia, że induwidualne numery kont, na które należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie 

Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłatę należy uiścić do 15-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. opłata za grudzień do 15-ego stycznia. Natomiast roczną ryczałtową opłatę od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, należy uiścić w dwóch równych ratach w terminach do 15 marca i do 15 września danego roku kalendarzowego, którego płatność dotyczy.

 

Załączone pliki:

  1. Harmonogram dyżurów pracowników ZGRP
  2. Harmonogram odbioru na 2019 rok dla wszystkich miejscowości Gminy Szczawin Kościelny