Zmiana terminu składania ofert w programie integracji społecznej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN. Na czas realizacji od 10-2008 do 04-2009 Gmina przeznacza 30% alokowanej kwoty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć umowę na całość realizowanej usługi czyli do listopada 2009 roku i przeznaczyć na ten cel pozostałą część alokowanej kwoty po uprzednim zatwierdzeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz zaktualizowanego Planu Działania

1.    ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2.    SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym dnia 04.09.2008 r. o godzinie  10.00

3.    PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w Szczawinie Kościelnym i Trębkach.  W obydwu tych miejscowościach gmina dysponuje lokalami do prowadzenia świetlic.
- dostępność usługi co najmniej 3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, przez minimum 3-4 godziny dziennie
- zapewnienie dzieciom opieki w świetlicy
- rozwijanie zainteresowań poprzez organizację zajęć artystycznych prowadzonych przez fachową kadrę, co najmniej raz w tygodniu
- zapewnienie pomocy przy odrabianiu lekcji
- organizacja zajęć dla młodzieżowego zespołu pieśni i tańca w Szczawinie Kościelnym
- zakup strojów dla zespołu
-  organizacja zajęć ruchowych dla małych dzieci na placu zabaw co najmniej raz w tygodniu po 1 godzinie
-  zakup urządzeń do organizacji na placu zabaw w Szczawinie Kościelnym
- zakup gier i pomocy świetlicowych
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów  pomieszczeń świetlicowych i łazienki w budynku w Trębkach

Termin wykonania zamówienia: 10-2008 – 11.2009

2. Organizacja zajęć dla Młodzieżowej Grupy w Helenowie Słupski
m

- spotkania  tematyczne służące poznaniu zasad pracy zespołowej i integracji 
  grupy
- przygotowanie do współzawodnictwa w grach zespołowych i zawodach
- organizacja wybranych zajęć artystycznych prowadzonych przez fachową kadrę,
Wymienione zajęcia zorganizowane w postaci popołudniowych spotkań młodzieży łącznie co najmniej 2 razy w tygodniu po trzy godziny.
Termin wykonania zamówienia: 10-2008 – 11.2009


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie godzina świadczonej usługi.

5.    UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.    Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.    Organizacje kościelne
3.    Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.    Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
•    zapewnienie fachowej opieki dla dzieci przebywających  w świetlicy
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć świetlicowych
•    przedstawienie spójnego programu organizacji młodzieżowej grupy OSP
•    efektywność i racjonalność wydatkowanych środków na poszczególne zadania


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:
.
•    Przedstawiony program zajęć dla dzieci i młodzieży
•    CV personelu mającego realizować usługę z poświadczonymi kwalifikacjami
•    Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim pomieszczeniem do prowadzenia zajęć (w przypadku kiedy zajęcia dla  dzieci czy młodzieży zostaną zorganizowana w innym, niż udostępnionym przez gminę budynku)

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.    PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)    Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym przy  ul. Jana Pawła II 10, pokój nr. 1 w terminie do 30.09. 2008 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
b)    Oferta będzie ważna przez 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)    Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.    Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.    Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.    Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.    Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.    Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu (xx) tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.    Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.    Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Ewą Chodorowską Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym pok. 1, Tel 024 235 13 72,
ewachodorowska@szczawin.pl

9.    ZAŁĄCZNIKI
1.    Formularz Oferty
2.    Wzór Umowy
3.    Wzór Sprawozdania

Załączone pliki:

  1. Kwestionariusz niezależności
  2. Wzór oferty
  3. Wzór sprawozdania
  4. Wzór umowy na świadczenie usług


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36