OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY w URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

Szczawin Kościelny, dn.  01.02.2019r.

OR.2110.1.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -  SEKRETARZA GMINY

w URZĘDZIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

 

Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza otwarty nabór na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny

I. Nazwa i adres jednostki.

Urząd Gminy Szczawin Kościelny

Jana Pawła II Nr 10, 09-550 Szczawin Kościelny

II. Określenie stanowiska.

 - kierownicze stanowisko urzędnicze : Sekretarz Gminy

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. Wykształcenie wyższe, optymalnie na kierunkach; administracja, prawo, zarządzanie lub ekonomia.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach 
  lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz  co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznych, aktów regulujących organizację i pracę urzędu gminy,
 2. Wiedza o Gminie Szczawin Kościelny i jej jednostkach organizacyjnych,
 3. Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Umiejętności menedżerskie, myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, negocjowania, planowania i organizacji pracy,
 6. umiejętność kształtowania właściwych relacji interpersonalnych,
 7. Wysoka kultura osobista.

V. Preferowane doświadczenie na stanowisku Sekretarza Gminy

VI. Cechy osobowe kandydata;

 1. Umiejętność kierowania zespołami i koordynacji działań,
 2. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 3. Odporność na stres,
 4. Odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność
 5. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

VII. Zadania wykonywane na stanowisku;

 1. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem regulaminu pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (EZD).
 3. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawach należących do sekretarza gminy,
 4. Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta (w przypadku jednoczesnej nieobecności Wójta),
 5. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i stanowiska samodzielne,
 6. Prowadzenie całości spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, w tym prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie planu urlopów oraz kontrola ich realizacji,
 7. Opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu, systemu wynagradzania stosowanego w Urzędzie, regulaminu pracy oraz innych regulaminów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
 8. Prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika.
 9. Zapewnienie sprawnej struktury organizacyjnej urzędu oraz sprawnych procedur załatwiania spraw należących do referatów i samodzielnych stanowisk pracy, a zwłaszcza egzekwowanie procedur wynikających z obowiązkowych przepisów oraz dokonywanie kontroli dyscypliny pracy,
 10. Sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników Urzędu: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, polityki bezpieczeństwa informacji, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p-poż, ustaw o ochronie informacji niejawnych i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę Urzędu i służących bieżącemu załatwianiu spraw gminy,
 11. Dokonywanie okresowej oceny pracowników,
 12. Organizowanie i przygotowanie szkoleń pracowników, w tym BHP oraz inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochrona danych osobowych,
 14. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na wolne stanowiska kierownicze, urzędnicze i pomocnicze,
 15. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników, ich awansowaniem, przeszeregowaniem, przeniesieniem.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i ewidencją upoważnień i pełnomocnictw, w tym pracownikom urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
 17. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów, spisów powszechnych oraz rolnych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 18. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli,
 19. Poświadczanie własnoręczności podpisu,
 20. Organizowanie narzędzi informatycznych i teleinformatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 21. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników,
 22. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między nimi,
 23. Wydawanie wymaganych poświadczeń urzędowych,
 24. Nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy Urzędzie,
 25. Administrowanie budynkiem Gminy,
 26. Udzielanie pracownikom instruktażu w zakresie organizacji pracy, funkcjonowania Urzędu, trybu załatwiania spraw obywateli,
 27. Zapewnienie publikacji prawa miejscowego,
 28. Organizowanie pracownikom dostępu do zbiorów przepisów prawnych,
 29. Pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do podległych pracowników,
 30. Współpraca z Urzędem Pracy Powiatu Gostynińskiego w zakresie organizacji stażu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
 31. Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie organizacji pracy na cele społeczne dla skazanych,
 32. Nadzorowanie działań profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców,
 33. Udział w sesjach Rady Gminy,
 34. Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Wójta Gminy.

VIII. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo,
 2. Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10,
 3. Wynagrodzenie; zgodnie z przepisami.
 4. Warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze znajduje się na parterze, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu styczniu 2019 r. (tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

X. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Oferty kandydatów muszą zawierać podpisane przez kandydata następujące dokumenty (kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) - pod rygorem odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 2. Podpisany życiorys zawodowy /CV/, ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
 10. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”,
 11. dokument potwierdzający niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
 12. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 XI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko sekretarza gminy”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 15³º. 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów - nie będą rozpatrywane.

XII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
 2. W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
 3. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie,
 4. Osoby, którym w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są zobowiązane do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 5. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną dniu 18 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II Nr 10. Informacja  o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym w pokoju Nr 9, w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

XIII. Klauzula informacyjna.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Gmina Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10 gmina@szczawin.pl
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: adwokat@tarcz.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 6. Informacje o odbiorcach danych: Urząd Gminy Szczawin Kościelny , 09-550 Szczawin Kościelny , Jana Pawła II Nr 10,
 7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.

 

Wójt Gminy

/-/ Barbara Stępniak

 

Załączone pliki:

 1. Klauzula
 2. Klauzula informacyjna
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Nabór
 5. Oświadczenie