Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym


Wójt Gminy Szczawin Kościelny

Ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
5. wykształcenie wyższe ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
6. co najmniej 1 rok praktyki w księgowości
7. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie zadań  realizowanych przez Referat Finansowo - Księgowy, a w szczególności:
• zasad rachunkowości,
• księgowości budżetowej,
• finansów publicznych,
8. najomości obsługi programów komputerowych Word i Exel.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w księgowości budżetowej;
2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
3. znajomość przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych;
4. Odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prowadzenie ewidencji księgowej, w szczególności ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków Unii Europejskiej;
2. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu pochodzącego z w/w środków;
3. wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy ( CV);
2.list motywacyjny;
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie;
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie (pokój nr 9) Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny, lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór- Ksiegowość” w terminie do dnia 10 października 2008 roku do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy w BIP-ie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

                                   Szczawin Kościelny 25. 09 2008
r.