Posiadasz psa? Działaj zgodnie z prawem!

Posiadasz psa?

 

Działaj zgodnie z prawem!

 

Nie wszyscy właściciele psów orientują się w obowiązujących przepisach prawa dotyczących utrzymywania zwierząt. Przypomnijmy kilka z nich.

Beztroska i nieodpowiedzialność właścicieli 4 psów doprowadziły w dniu dzisiejszym w miejscowości Krzymów do zagryzienia młodego rogacza. Zwierzę padło w męczarniach. Koszt utylizacji zwierząt wynosi ok 1 tys. zł

 

Pamiętajmy, że w myśl przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności psów, ustawodawca nałożył na ich właścicieli obowiązek nie tylko bezwzględnego sprawowania kontroli ale również zakazał puszczania ich bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

 

 

 

Pamiętajmy !

 

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”

Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

Częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. Regulują to przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Szczególne warunki dla ras psów uznawanych za agresywne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003r wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.)

Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego do takiej rasy wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!