Metodologia badania oraz wyniki badań ankietowych realizowanych w miesiącach styczeń – luty 2019 r na terenie gminy Szczawin Kościelny

Badanie diagnozujące problemy społeczne na terenie gminy Szczawin Kościelny zostało przeprowadzone zgodnie z metodologią ilościową, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań, która polegała na zgromadzeniu informacji od grupy uczniów szkoły podstawowej, oraz dorosłych mieszkańców  z terenu gminy Szczawin Kościelny.

 Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów społecznych: problemu alkoholowego, narkotykowego, przemocy w rodzinie i szkole, a także oszacowanie skali występowania tych zjawisk w gminie  Szczawin Kościelny.

W celu znalezienia odpowiedzi na główne kwestie problemowe przeprowadzone zostały dwa komplementarne badania. Do badania wybrano dwie grupy, których opinie pozwoliły na wieloaspektowe potraktowanie badanej tematyki, analizę nasilenia oraz dynamiki wybranych problemów: uczniów, dorosłych mieszkańców. Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie, czego efektem końcowym jest niniejszy raport z badań. 

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu miał, niezależnie od badanej grupy, podobną konstrukcję. Różnice w kwestionariuszach kierowanych do różnych grup, związane były przede wszystkim z ich specyfiką, która wymagała szeregu spersonalizowanych pytań. Ankieta wypełniana była samodzielnie przez badanych, co odgrywa ważną  rolę w przypadku badania postaw i opinii względem delikatnych i drażliwych kwestii (alkoholizm, przemoc, zażywanie narkotyków). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży, za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrekcji szkoły na przeprowadzenie badania w placówce szkolnej, udzielano informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy.

Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter procentowy, a ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych. W ankiecie pojawiły się także pytania wielokrotnego wyboru.

Opracowała:

Inspektor Maria Bogusz

W załączniku przedstawiamy wyniki ankiet

Załączone pliki:

  1. Wyniki ankiet