Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Szczawinie KościelnymW wyniku naboru ogłoszonego w dn. 25. 09 2008 roku na stanowisko ds. księgowości została wybrana pani MAŁGORZTA SALAMANDRA.

Kandydatka spełniła wymagania określone w naborze na powyższe stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe mgr ekonomiczne – kierunek finanse i rachunkowość oraz wymagany staż pracy. Kandydatka posiada również biegłą znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów komputerowych Word, Exel. Zna podstawowe zasady rachunkowości, księgowości budżetowej oraz finansów publicznych, co jest niezbędne do wykonywania powierzonej jej pracy.


Zakres zadań wykonywanych ba stanowisku:
  • Prowadzenie ewidencji księgowej w szczególności ze środków pochodzących z dotacji, ze środków Unii Europejskiej;
  • Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu pochodzącego z w/w środków;
  • Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.