Zaproszenie do składanie ofert na usługi integracji społecznej w procedurze CPP II konkurs


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Szczawin Kościelny  uzyskała dotację w wysokości 276 606 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.    ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2.    SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym dnia 02.03.2009 r. o godzinie  10.00

3.    PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

1. AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

- Wyjazdy do kina teatru, muzeum, zwiedzanie zabytków
- dostępność usługi dla dzieci młodzieży oraz społeczeństwa lokalnego z terenu Gminy Szczawin Kościelny


Termin wykonania zamówienia: 04-2009 – 11.2009


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie godzina świadczonej usługi.

5.    UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.    Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.    Organizacje kościelne
3.    Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.    Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych wyjazdów
•    efektywność i racjonalność wydatkowanych środków na poszczególne wyjazdy


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty:
.
•    Przedstawiony program wyjazdów


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.    PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

a)    Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym przy  ul. Jana Pawła II 10, pokój nr. 1 w terminie do 12.003. 2009 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)
b)    Oferta będzie ważna przez 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)    Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1.    Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.    Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.    Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.    Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.    Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu (xx) tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.    Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.    Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.    KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Ewą Chodorowską Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym pok. 1, Tel 024 235 13 72, ewachodorowska@szczawin.pl

9.    ZAŁĄCZNIKI

1.    Formularz Oferty
2.    Wzór Umowy
3.    Wzór Sprawozdania

Załączone pliki:

  1. Formularz Ofertowy
  2. Wzór sprawozdania
  3. Wzór umowy


Fatal error: Cannot redeclare niedowidzacy() (previously declared in /home/szczawin/public_html/actions.php:4) in /home/szczawin/public_html/niedowidzacy.php on line 36