Udany Wyjazd studyjny


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


            17 lipca 20 uczestników projektu „ Obudź w sobie lidera” poznało przykłady dobrych praktyk na wyjeździe studyjnym, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Trasa wyjazdu została rozplanowana tak, aby zobaczyć jak najwięcej  działań, które można będzie w przyszłości przenieść na grunt gminy Szczawin Kościelny.  Wyjazd rozpoczął się w Sendeniu, koło Łącka a skończył w Grzybowie w gminie Słubice. Uczestnicy sami wybierali trasę wyjazdu, a po powrocie byli zachwyceniu tym co zobaczyli.

Pierwszy etap- Sendeń  - Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku, Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu.
To obiekt po zlikwidowanej Szkole Podstawowej, w którym utworzona została Zielona Szkoła. Dyrektor szkoły Olga Wilczek oprowadziła uczestników wyjazdu po szkole i opowiedziała o jej funkcjonowaniu. Szkoła, w której kiedyś uczyło się kilkoro dzieci znów tętni życiem gdyż jest oblegana przez grupy dzieci i młodzieży  z całej Polski a nawet z zagranicy, które chcąc odpocząć do wielkomiejskiego gwaru. Dzieci maja tu zajęcia ekologiczna, terenowe a także różne inne atrakcje, których nie może zapewnić normalna publiczna szkoła.


Drugi etap: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie.

To był najbardziej oczekiwany punkt wyjazdu, gdyż Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest jednym z prekursorów pozyskiwania funduszy unijnych na terenie byłego powiatu Płockiego. To bardzo prężnie działający GOPS z miłą obsługą o czym mogli się przekonać uczestnicy wyjazdu studyjnego.
Po ośrodku oprowadziła uczestników dyrektor GOPS-u Joanna Augustowska.
Przy GOPS-ie działa Centrum Integracji Społecznej. Jest  ono gospodarstwem pomocniczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. Powstało 1 lutego 2006 r. w ramach projektu „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, funduszy własnych Gminy Słupno i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
Działa tam również  Gminne Centrum Informacji połączone z Klubem Integracji Społecznej, który umożliwiają społeczności lokalnej dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji, mających wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych, aktywizację zawodową oraz promującą rolnictwo i przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy. Centrum dysponuje informacjami o ofertach pracy, informacjami statystycznymi z dziedziny rynku pracy, możliwości podjęcia działań o charakterze wolontarystycznym, tworzeniu grup samopomocowych. Tu można rozszerzyć zasób wiadomości o zawodach i specjalnościach, szkołach i instytucjach szkolących, a także warunkach i procedurach rozpoczęcia dzielności gospodarczej. Ponadto można dowiedzieć się na temat przepisów prawnych i definicji dotyczących rynku pracy, praw i obowiązków bezrobotnego wraz adresami urzędów pracy.
Centrum  wyposażone jest w kilka stanowisk komputerowych i sprzęt biurowy. Jest to miejsce, w którym można skorzystać z usług związanych z bezpłatnym dostępem do zdobyczy technologicznych lub nauczyć się korzystania z obsługi komputera czy internetu.
Przy GOPS-ie funkcjonuje też Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.
GOPS Słupno w chwili obecnej realizuje pięć projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedna z nich „ Lider jako animator w środowisku wiejskim” jest bardzo podobny do projektu gminy Szczawin Kościelny „Obudź w sobie lidera”. Spotkanie w GOPS-ie w Słupnie było okazję do szerszego poznania działań realizowanych w ramach funduszy unijnych, wymiany doświadczeń w choćby w celu zawiązania partnerstwa pomiędzy gminami.

Trzeci etap-  Liszyno gmina. Słupno - Centrum Kształcenia na odległość powstałe w ramach projektu „Wioska internetowa- kształcenia na odległość na terenach wiejskich” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum kształcenia mieści się w budynku szkoły placówką o charakterze kulturalno-oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line. Centrum jest wyposażone w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny i komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz tzw. biblioteczkę multimedialną.  Projekt realizowany w ramach centrum zakończył się. Obecnie Centrum służy mieszkańcom gminy, który chcą skorzystać z komputera i Internetu.

Finał wyjazdu- Grzybów gmina Słubice – Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne „Ziarno”.
Stowarzyszenie „Ziarno” to przykład działalności organizacji pozarządowej na wsi. Stowarzyszenie działa do 1995 roku. Rozwinęło się  samo inicjując różne programy, jak np. „Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji” czy „Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonej przyszłości” czy też uczestnicząc w rozmaitych krajowych i międzynarodowych projektach czy koalicjach. Stowarzyszenie dziala na rzecz dzieci , młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działalnością stowarzyszenia obejrzeli gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Stratenwerth, poznali członków stowarzyszenia, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej.
Po całodziennym zwiedzaniu i podglądaniu dobrych praktyk uczestnicy wyjazdu pełni nowych doświadczeń wrócili do domu.

Rezultat został osiągnięty:
20 uczestników szkoleń poznało przykłady oddolnych inicjatyw i działalność organizacji pozarządowych.

Galeria: